සම්පූර්ණ-කැසට් ආපසු ඇද ගත හැකි අවන්

 • Full-Cassette Motorized Retractable Patio Awning

  Full-Cassette Motorized retractable Patio Awning

  කැසට් පටය සම්පූර්ණයෙන්ම අමුණා ඇත.එය නැමීමේ හස්තය ආරක්ෂා කරයි,

  ආලින්දයරෙදිසහ (සම්පූර්ණ) කැසට් පටයේ ධාවන තාක්ෂණය

  පරිසරයෙන්බලපෑම් කරයිසහ අපිරිසිදු.මෙය සැලකිය යුතු ලෙස

  හි සේවා කාලය වැඩි කරයිසම්පූර්ණ කැසට් ඇබය.